Dėl švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo 2020-10-26 iki 2020-11-08

2020 m. spalio 23 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ADV-735 "Dėl švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo"

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

2020 m. spalio 23 d. Nr. ADV-735

Kupiškis


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1160 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 152 ,,Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ 1.4 papunkčiu:

1. N u r o d a u 2020 m. lapkričio 3–8 d.:

1.1. Savivaldybės švietimo įstaigose švietimo veiklas organizuoti ir vykdyti taip:

1.1.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

1.1.2. ugdymas mokyklose pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;

1.1.3. švietimo pagalba mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, teikiama ugdymo įstaigose kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus;

1.1.4. švietimo pagalba mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą) ir vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo programas, teikiama nuotoliniu būdu;

1.1.5. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių vertinimas stabdomas, kita švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu;

1.1.6. neformalusis vaikų švietimas Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre, Kupiškio meno mokykloje vykdomas nuotoliniu būdu;

1.1.7. neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.2. Neformalųjį vaikų švietimą pagal neformaliojo vaikų švietimo programas:

1.2.1. mokyklų Ugdymo planuose numatytą neformalųjį vaikų švietimą teikti nuotoliniu būdu, išskyrus pagal pradinio ugdymo programą ugdomus mokinius;

1.2.2. kitiems švietimo teikėjams – teikti nuotoliniu būdu visiems vaikams (mokiniams) arba stabdyti.

2. N u r o d a u 2020 m. spalio 26 – lapkričio 8 d. stabdyti vaikų stovyklų veiklą.

3. N u r o d a u:

3.1. Vidaus administravimo skyriaus vedėjai Daivai Aleksandravičienei šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje, Facebook paskyroje;

3.2. Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams paskelbti šį įsakymą įstaigų interneto svetainėse.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. spalio 26 d.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                       Kęstutis Jakštas