Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla ekstremalios situacijos valdymo tvarka 2020-2021 m. m.

 

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla ekstremalios situacijos valdymo tvarka 2020-2021 m. m.: https://antasava.kupiskis.lm.lt/images/kiti/Ekstvarka2020.docx

PATVIRTINTA

Direktoriaus

2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-36

 

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla ekstremalios situacijos valdymo tvarka 2020-2021 m. m.

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) ekstremalios situacijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Mokyklos vadovaujančių darbuotojų, mokytojų, mokinių, aptarnaujančio personalo parengtį dėl situacijos susijusios su korona virusu valdymo priemones, pagerinti jos reagavimą į ekstremaliąsias situacijas, kiek įmanoma sumažinti riziką ir veiksmingiau panaudoti turimas pajėgas ir materialinius išteklius, kad būtų užtikrintas darbuotojų, mokinių saugumas ir įstaigos funkcionalumas, ekstremaliųjų įvykių atveju Kupiškio r. Alizavos pagrindinėje mokykloje, Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos skyriuje Antašavos mokykloje-daugiafunkciniame centre.

2. Mokyklos tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimais „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo, Nr. V-1840, „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Nr. V-1839, „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo sąlygų“, Nr. V-1838, „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo, Nr. V-1841. Mokyklos darbuotojai su įsakymais susipažinę pasirašytinai.

II SKYRIUS

SAUGOS REIKALAVIMAI

3. Mokykloje sudaryta saugos reikalavimų atmintinė, kuri skelbiama viešai Mokyklos internetinėje svetainėje, klasės auklėtojai elektroniniu paštu ir elektroniniame dienyne persiunčia atmintinę mokiniams ir mokinių tėvams/globėjams/rūpintojams:

3.1. Tėvai (globėjai), išleisdami vaiką į mokyklą, kiekvieną rytą atidžiai stebi, ar vaikas neturi temperatūros, nekosti, nečiaudi. Jeigu yra šie simptomai, vaiko į mokyklą neleidžia ir apie tai informuoja klasės auklėtoją (mokytoją).

3.2. Jei vaikas karščiuoja, tėvai skubiai kreipiasi į šeimos gydytoją. Į mokyklą vaikas grįžta visiškai pasveikęs ir tik su gydytojo pažyma.

3.3. Važiuojant mokykliniu autobusu mokiniams būtina dėvėti kaukes (be kaukės į autobusą neįleidžiami). Kaukes nusiima tik atėję į savo klasę. Kaukėmis vaikus aprūpina tėvai.

3.4. Nevažiuojantys mokiniai, prieš įeidami į mokyklą, užsideda kaukę, kurią nusiima tik savo klasėje.

3.5. Kaukės dėvimos mokyklos koridoriuose, einant į valgyklą. Valgykloje laikomasi saugaus atstumo (1-2 metrų) ir valgoma tik nurodytos pertraukos metu.

3.6. Nusiėmęs kaukę, mokinys ją įsideda į maišelį, o maišelį – į kuprinę (ant suolo kaukė negali būti padėta).

3.7. Rankos dezinfekuojamos (plaunamos muilu) prieš valgį, po fizinio lavinimo pamokos, pasinaudojus tualetu ir t. t. pagal poreikį.

3.8. Po pamokų mokinys klasėje užsideda kaukę ir eina į autobusą arba namo.

3.9. Ne mokytojai ir ne mokiniai į mokyklą patekti negali. Esant reikalui, kreipiasi į budintį prie durų asmenį.

3.10. Rugsėjo 1 dieną pradinių klasių mokinius į klasę palydi tik vienas iš tėvų/globėjų/rūpintojų.

III SKYRIUS

KONTAKTŲ RIBOJIMAS

4. Siekiant mažinti judėjimo srautus ir artimus kontaktus Mokykloje sudarytas kabinetų paskirstymo planas pagal klases:

4.1. Pradinių klasių mokiniai mokosi savo kabinetuose išskyrus tuos atvejus, kai vyksta atskira užsienio kalbos, fizinio ugdymo pamoka. Tuo atveju mokiniai išeina į geografijos kabinetą (2 aukštas).

4.1.1. Skyriuje pradinių klasių mokiniams muzikos pamoka vyksta muzikos kabinete (3 aukštas).

4.2. 5–10 klasių kabinetai paskirstyti taip: 5 klasės mokiniai mokosi matematikos kabinete, 6 klasės mokiniai mokosi anglų kalbos kabinete, 7/8 klasių mokiniai mokosi muzikos kabinete, 9 klasės mokiniai mokosi istorijos kabinete, 10 klasės mokiniai mokosi lietuvių kalbos kabinete (1 aukštas).

4.2.1. Skyriuje 5-8 klasių mokiniai mokosi savo klasėse, išskyrus tuos atvejus, kai vyksta atskiros dalykų pamokos arba pamokos dalykų kabinetuose (gamtamokslinių dalykų kabinetas – 1 aukštas, menų kabinetas – 3 aukštas). Tokiu atveju, kai vyksta atskiros lietuvių kalbos ir matematikos pamokos, mokiniai išeina į klasę šalia mokytojų kambario (2 aukštas).

4.3. Į kitus kabinetus mokiniai eina tik per gamtamokslinių dalykų pamokas ir tuo atveju, kai išsiskiria jungtinės klasės pamokos (7/8 klasei turint skirtingas pamokas iš muzikos kabineto išeina 8 klasės mokiniai pagal sudarytą tvarkaraštį: pirmadieniais – į dailės kabinetą, antradieniais – į fizikos kabinetą, trečiadieniais – į dailės kabinetą, ketvirtadieniais – į dailės kabinetą, penktadieniais – į fizikos kabinetą).

4.4. Situacijai keičiantis Mokyklos mokytojai ir mokiniai nedelsiant supažindinami su atnaujinta informacija mokyklos stende, elektroniniu paštu, elektroniniame dienyne.

5. Ekstremalių situacijų valdymo grupės (patvirtinti Mokyklos VGK plane) nariai su Mokyklos direktoriumi priima ir dalinasi turima informacija su kitais įstaigos darbuotojais, tam pasitelkiant elektronines priemones, mobiliuosius telefonus bei (esant galimybei) kontaktinį bendravimą.

6. Siekiant riboti kontaktą sudarytas atskiras pamokų ir valgymo laikas pradinių klasių mokinių srautui ir 5 – 10 klasių (Skyriuje – 5-8 klasių) mokinių srautui.

6.1. Mokyklos pradinių klasių pamokų laikas:

1. 8.30 – 9.05

2. 9.15 – 10.00

3. 10.10 – 10.45

20 min pertrauka

4. 11.05 – 11.50

5.12.00 – 12.45

6. 12.55 – 13.30

6.1.1. Skyriaus pradinių klasių pamokų laikas:

1. 8.30 – 9.15

2. 9.25 – 10.10

3. 10.20 – 11.05 (pamokos pradžioje valgo jungtinė ikimokyklinė ugdymo grupė)

25 min pertrauka (valgo dviem srautais: 1 ir 2 klasės, 3 ir 4 klasės)

4. 11.30 – 12.15

5. 12.25 – 13.10

6. 13.20 – 14.05

7. 14.10 – 14.55

6.2. Mokyklos 5–10 klasių pamokų laikas:

1. 8.30 – 9.15

2. 9.25 – 10.10

3. 10.20 – 11.05

4. 11.15 – 12.00

20 min pertrauka

5. 12.20 – 13.05

6. 13.15 – 14.00

7. 14.10 – 14.55

6.2.1. Skyriaus 5-8 klasių pamokų laikas:

1. 8.30 – 9.15

2. 9.25 – 10.10

3. 10.20 – 11.05

4. 11.15 – 12.00

20 min pertrauka

5. 12.20 – 13.05

6. 13.15 – 14.00

7. 14.05 – 14.50

7. Pamokos Mokykloje vyksta be skambučių.

7.1. Skyriuje pamokos vyksta su skambučiais pagal 5-8 klasių pamokų laiką.

 

III SKYRIUS

PEDAGOGŲ, DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ APSAUGOS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ TVARKA

8. Prie įėjimo į darbo patalpas privalo būti dezinfekcinių skysčių dozatoriai, užtikrinant nuolatinį jų papildymą; dezinfekciniai skysčiai yra kabinetuose, kuriuose dirba mokytojai.

9. Mokytojai ir darbuotojai bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytoją kambaryje ar pan.), mokytojai klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

10. Rankas privaloma plauti šiltu vandeniu ir muilu, dezinfekuoti rankas dezinfekcinėmis priemonėmis, o ypač - neliesti rankomis veido.

11. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3o C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant turi apleisti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

12. Darbuotojas, turėjęs kontaktą su sergančiuoju COVID-19, privalo apie tai informuoti darbdavį.

13. Mokiniams ugdymo veiklos organizuojamos tose pačiose patalpose visą darbo dieną: Skyriuje JIUG ir 1-4 klasių mokiniai mokosi antrame aukšte, 5-8 klasių mokiniai-pirmame aukšte. Esant poreikiui, pamokos vyksta specializuotuose kabinetuose.

14. Skyriuje JIUG ir 1-4 klasių mokiniai į mokyklą ir iš jos vaikšto per atsarginį įėjimą, 5-8 klasių mokiniai – per pagrindinį įėjimą.

15. Skyriuje JIUG ir 1-4 klasių mokiniai naudojasi tualetu antrame aukšte, 5-8 klasių mokiniai – pirmame aukšte.

16. Pertraukų metu mokiniai būna savo klasėse; būdami koridoriuje, dėvi veido apsaugos priemones. Išėjimas į kiemą – tik per nurodytas išėjimo duris. Išeiti už mokyklos teritorijos mokiniams yra draudžiama.

17. Esant galimybei, pamokas ir kitas veiklas organizuoti lauke.

18. Mokykloje sudaromos sąlygos pasimatuoti temperatūrą. Vieną bekontaktį termometrą turi visuomenės sveikatos specialistas, kitą – socialinė pedagogė (Skyriuje – budėtoja).

19. Mokyklos (Skyriuje) mokytojai apsaugines priemones (kaukes) privalo dėvėti bendrose patalpose (mokyklos koridoriuose, mokytojų kambaryje, 5-10 klases (Skyriuje 5-8 klases) mokantys mokytojai klasėse, jei neišlaikomas 2 metrų atstumas).

20. Mokiniai kaukes privalo dėvėti mokykliniame autobuse ir mokyklos koridoriuje, kol patenka į savo klasę. Taip pat eidami į valgyklą ir stovėdami eilėje prie kasos. Įstaiga nėra tiesioginė maitinimo veiklos organizatorė, todėl visas numatomas maisto tiekimo poreikio pakeitimas yra tiesiogiai vykdomas aptarnaujančios įmonės.

21. Tėvai/globėjai/rūpintojai ir kiti asmenys, atvykę bei gavę leidimą patekti į Mokyklą (Skyrių) (budėtoja informuoja asmenį, pas kurį atvyko asmuo), privalo dėvėti apsauginę kaukę ir laikytis saugaus atstumo reikalavimų.

22. Tretieji asmenys, dalyvaujantys uždarose erdvėse vykstančiuose renginiuose, privalo laikytis saugaus 2 metrų atstumo; jei negali – privalo dėvėti kaukes, išskyrus ministro sprendimo 1.1 papunktyje numatytus atvejus.

23. Ugdymo proceso metu mokykloje sukarščiavus mokiniui (37,7 °C ir daugiau) ar pastebėjus ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymius (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), mokinys nedelsiant izoliuojamas (Mokykloje atvedamas į visuomenės sveikatos specialisto kabinetą, Skyriuje – į Skyriaus vedėjos kabinetą,). Mokyklos mokytojas, kuris pastebėjo požymius, apie tai telefonu informuoja Mokyklos (Skyriaus) socialinę pedagogę. Mokiniui pamatuojama temperatūra (Mokykloje temperatūrą matuoja socialinis pedagogas, Skyriuje – budėtoja). Socialinė pedagogė praneša telefonu klasės auklėtojui, kuris skubiai informuoja mokinio tėvus/globėjus/rūpintojus, kad jų vaikas būtų paimtas iš Mokyklos ir kreiptasi į šeimos gydytoją. Mokyklos direktorius konsultuojasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.

 

IV SKYRIUS

PATALPŲ PRIEŽIŪROS IR DEZINFEKAVIMO TVARKA

24. Remiantis rekomendacijomis darbdaviams, kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu, rekomenduojama.

25. Jei mokymosi priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip 1 mokinys, jos išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.

26. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.

27. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, turi būti išvėdintos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu.

28. Jei organizuojant ugdymą, naudojamos bendros patalpos (salės), po kiekvienos pamokos jos dezinfekuojamos ir išvalomos.

29. Visos darbo patalpos reguliariai vėdinamos ne rečiau kaip 1 kartą per valandą.

30. Darbo patalpų paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, suolai, kėdės, stalai, palangės, laiptinių turėklai, elektros jungikliai ir pan.) reguliariai valomi drėgnuoju būdu dezinfekuojančiomis priemonėmis ne rečiau kaip du kartus per dieną.

31. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos, po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir dezinfekuojami paviršiai.

32. Jei mokymo priemonėmis ar inventoriumi naudojasi daugiau negu vienas mokinys, jos turi būti nuvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Dalijimasis ugdymo priemonėmis turi būti minimalus.

33. Kitas aplinkos valymas Mokykloje (Skyriuje) atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos  parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Mokyklos Tvarka gali būti keičiama ir papildoma, pasikeitus teisės aktų reikalavimams.

_______________________________________________