Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu
Nr. V-34

 

KUPIŠKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas nustato mokinių maitinimo organizavimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinėje mokykloje ir Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos skyriuje Antašavos mokykloje-daugiafunkciame centre (toliau – Mokykloje) tvarką.

2. Mokinių maitinimo paslaugą mokykloje teikia VšĮ „Bruneros“ pagal  Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ „Bruneros“ 2018 m. spalio 2 d. pasirašytą Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. B5-363.

II. MOKINIŲ TEISĖ Į NEMOKAMĄ MAITINIMĄ

3. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą:

3.1. į nemokamus pietus, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau - VRP) dydžio;

3.2. į nemokamus pietus ir pusryčius, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydis.

3.3. į nemokamus pietus ir pusryčius, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VPR dydžiai, steigėjo numatytais išimtinais atvejais.

III. KREIPIMASIS DĖL NEMOKAMO MAITINIMO IR SPRENDIMO DĖL NEMOKAMO MAITINIMO PRIĖMIMAS

4. Nemokamam maitinimui gauti mokinių tėvai (įtėviai), (toliau pareiškėjas) Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikia prašymą ir kitus reikalingus dokumentus.

5. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, pareiškėjas gali kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos ir nemokamas maitinimas mokiniams skiriamas visiems mokslo metams.

6. Sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo priima Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

7. Pareiškėją dėl nemokamo maitinimo skyrimo (neskyrimo ar nutraukimo) informuoja Mokyklos socialinės pedagogės, gavusios sprendimą dėl socialinės paramos gavimo.

IV ORGANIZAVIMAS APSKAITA, ATSKAITOMYBĖ

8. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas mokymosi dienomis ir vasaros atostogų metu mokykloje organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

9. Nemokami pietūs ir pusryčiai neteikiami poilsio, švenčių bei atostogų dienomis, mokiniui sergant ar dėl kitų priežasčių mokiniui nelankant mokyklos.

10. Mokiniams, kurie dalyvauja išvykose ir ekskursijose nemokami pietūs, pusryčiai gali būti skiriami maisto daviniu suderinus su paslaugos teikėju.

11. Vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija) 17 punktas reglamentuoja, kad ,,Maisto daviniai gali būti išduodami karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu, jei tuo metu sustabdomas vaikų maitinimo paslaugų teikimas mokyklose, poilsio stovyklose ar vaikų socialinės globos namuose, taip pat kai vaikui skirtas mokymas namuose“.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija), pateikta tokia sąvokos ,,maisto davinys‘‘ apibrėžtis:

5.31. Maisto davinys – lengvai paruošiami arba paruošti vartoti maisto produktai ar patiekalai, kurie išduodami tam tikram laikotarpiui pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas vidutines rekomenduojamas paros normas ir yra supakuoti, kad būtų galima saugiai nešti, vežti ar kitaip transportuoti.

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykių laikotarpiu, jei tuo metu sustabdomas vaikų maitinimo paslaugų teikimas mokykloje, nemokamas maitinimas gali būti organizuojamas išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje. Maisto davinys formuojamas už ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų laikotarpį. Maisto davinius, pagal iš anksto sudarytą grafiką informuoja mokinių tėvus asmeniškai telefonu, pristato Mokyklos transportu mokiniui į namus Mokyklos soc. pedagogės, mokinio padėjėjos.

12. Mokiniai, kuriems Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu skiriamas nemokamas maitinimas, maitinami pagal sudarytus sąrašus.

13. Mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalą (SPIS) kiekvieną mėnesį pildo Mokyklos soc. pedagogės.

14. Mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalas (SPIS) iki kito mėnesio 5 dienos pateikiamas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus buhalterijai.

15. Mokinys gauna nemokamą maitinimą Mokykloje nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo datos iki mokslo metų pabaigos. Naujai atvykusiems mokiniams nemokamas maitinimas pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi Mokykloje dienos, jei ankstesnė mokykla pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą.

16. Už nemokamo maitinimo organizavimą, administravimą, už maisto davinyje pateikiamų maisto produktų galiojimo laiko kontrolę, atsakingos Mokyklos soc. pedagogės.

17. Mokiniai valgykloje maitinami pagal sudarytą grafiką.

18.Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, mokinių maitinimo priežiūros komisija kontroliuoja, kad teikiama maitinimo paslauga būtų kokybiška ir atitiktų higienos normų reikalavimus.

19. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašą keičia, pildo ar naikina mokyklos direktorius.