Naujienos

Priėmimas į mokyklą

 


 

Prašymų formos (doc arba pdf formatu)


Sutarčių formos:

1. Pagal pagrindinio ugdymo programą, kodas 201001001 (doc arba pdf formatu);

2. Pagal pradinio ugdymo programą, kodas 101001001 (doc arba pdf formatu);

3. Pagal priešmokyklinio ugdymo programą (doc arba pdf formatu);

4. Pagal pritaikytą pradinio ugdymo programą, kodas 107001002 (doc arba pdf formatu);

5. Pagal pritaikytą pagrindinio ugdymo programą, kodas 207001002 (doc arba pdf formatu);

6. Pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, kodas 207001003 (doc arba pdf formatu);

7. Pagal individualizuotą pradinio ugdymo programą, kodas 107001003 (doc arba pdf formatu);

 

 


 

2012 m. birželio 28 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-237 „Dėl mokinių priėmimo į Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“

 


 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KUPIŠKIO RAJONO ANTAŠAVOS PAGRINDINĘ MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Priėmimo į Kupiškio rajono Antašavos pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą į Kupiškio rajono Antašavos pagrindinę mokyklą, vykdančią priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, priėmimo į mokyklą įforminimą.

2. Tvarka nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. TS-37 (2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr.TS-357 nauja redakcija) ir kitais norminiais aktais.

3. Priimant į mokyklą, atsižvelgiama į steigėjo mokyklai priskirtą aptarnavimo teritoriją: Antašavos miestelis, Astravų, Ąžuolytės, Bedalių, Bikonių, Čiuladų, Daršiškių, Didžprūdžių, Didžprūdėlių, Dumbliūnų, Duorpių, Gaižiškių, Gikonių, Keršuliškių, Kiaulėdžių, Lamatų, Maugarų, Ničiūnų, Ožkinių, Paliepėlių, Radiškio, Tebešiūnų, Trasykių, Uoginių, Užubalių, Varniškių, Viktariškių, Vilkiškių, Žegunių, Žemaitėlių, Žižmariškio kaimai.

4. Jei mokykloje nėra laisvų vietų arba nevykdoma mokiniui reikalinga programa, mokytis siūloma vykti į artimiausią tą programą vykdančią mokyklą.

5. Prašymai registruojami mokykloje laikantis Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimų.

 

II. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS

6. Į mokyklą pirmumo teise priimamas asmuo, gyvenantis mokyklos steigėjo priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.

7. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ar asmens pageidavimu (turint vieno iš tėvų, globėjų, rūpintojų raštišką sutikimą), asmuo gali būti priimtas į mokyklą ne iš aptarnavimo teritorijos tuo atveju, jeigu joje yra laisvų vietų.

8. Prašymai ir kiti priėmimui reikalingi dokumentai (gimimo liudijimo kopija, vaiko sveikatos pažymėjimas) priimami mokyklos raštinėje Pergalės g. 4A, Antašava, Kupiškio rajonas arba elektroniniu būdu: faksu (8 459) 46335 ar elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Pateikus dokumentus elektroniniu paštu, atsiųsime mokymo sutarties formą ir informuosime apie priėmimą per 2 darbo dienas.

9. Priimant į mokyklą ne iš aptarnavimo teritorijos, pirmenybė teikiama:

9.1. vaikams su negalia;

9.2. neįgalių tėvų vaikams;

9.3. našlaičiams;

9.4. daugiavaikių šeimų vaikams;

9.5. vaikams, toje įstaigoje lankiusiems priešmokyklinio ugdymo grupę;

9.6. besimokančių įstaigoje mokinių broliams ir seserims.

10. Priimant į mokyklą ne iš aptarnavimo teritorijos, atsižvelgiama į prašymų pateikimo datą.

11. Priėmimas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą:

11.1. Ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

11.2. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir, jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai. Vaiko brandumą priešmokykliniam ugdymui nustato Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyba.

11.3. Į mokykloje veikiančią  mišraus amžiaus ugdymo grupę priimami 4-5 metų vaikai.

12. Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą:

12.1. Į pradinio ugdymo programos pirmąją klasę priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.

12.2. Atskirais atvejais gali būti priimamas ir anksčiau nei jam tais metais sueis 7 metai, jeigu yra pakankamai šiai programai subrendęs. Vaiko brandumą šiai programai nustato Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyba.

12.3. Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu vaikas gali būti priimamas į antrąją klasę, jeigu mokykla patikrinusi jo žinias, nustato, kad mokinys yra įsisavinęs pradinio ugdymo programos dalį, skirtą pirmajai klasei.

12.4. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokyklos direktoriui pateikia:

12.4.1. prašymą

12.4.2. vaiko gimimo liudijimo kopiją

12.4.3. vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a)

12.5. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikas, nebaigęs pradinio ugdymo programos, pageidauja tęsti mokslą mūsų mokykloje mokyklos direktoriui pateikia:

12.5.1. prašymą

12.5.2. vaiko gimimo liudijimo kopiją

12.5.3. vaiko mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje

12.5.4. vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a)

13. Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimas atliekamas nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d. Sprendimus dėl vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio ir pradinio, pritaikytą pradinio, individualizuotą pradinio ugdymo programas priima tėvai (globėjai, rūpintojai), atsižvelgdami į vaiko brandumo įvertinimo išvadą- rekomendaciją ir vaiko sveikatos būklę.

14. Asmuo, baigęs užsienio šalies pradinio ugdymo programos tam tikrą dalį, priimamas mokytis bendra tvarka.

15. Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą:

15. 1. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimamas asmuo, įgijęs pradinį išsilavinimą.

15.2. Asmuo, mokyklos direktoriui pateikia:

15.2.1. prašymą

15.2.2. pradinio išsilavinimo pažymėjimą

15.2.3. gimimo liudijimo kopiją (jei anksčiau nesimokė mūsų mokykloje)

15.2.4. vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a)

16. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).

17. Prašymą už 14-16 metų vaiką pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) arba pats vaikas, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

18. Asmuo, baigęs individualizuotą pradinio ugdymo programą, priimamas mokytis pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, pateikus mokinio pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą.

19. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikas, nebaigęs pradinio, pagrindinio ugdymo programos, pageidauja tęsti mokslą mūsų mokykloje mokyklos direktoriui pateikia:

19.1. prašymą

19.2. gimimo liudijimo kopiją

19.3. vaiko mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

20. Asmuo, perkeltas į aukštesnę klasę su nepatenkinamais metiniais įvertinimais, priimamas mokytis į tą klasę, į kurią yra perkeltas.

21. Asmuo, baigęs užsienio šalies pagrindinio ugdymo programos tam tikrą dalį, priimamas mokytis bendra tvarka.

22. Asmuo, neturintis mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jie atitinka.

 

III. PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ĮFORMINIMAS

23. Asmens priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi. Mokymo sutartis su naujai atvykusio mokinio bei tos mokyklos mokinio vienu iš tėvų (globėjų, rūpintojų), sudaroma mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.

24. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą.

25. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje.

26. Sudarius sutartį, asmuo įtraukiamas į Mokinių registrą, jam suformuojama Mokinio asmens byla.

27. Mokinio asmens byloje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui.

28. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėse nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.

29. Mokinių paskirstymas į klases  įforminamas direktoriaus įsakymu (ais).


IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Susiklosčius nenumatytoms Apraše aplinkybėms, sprendimą priima mokyklos direktorius suderinęs su Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriumi.

31. Mokyklos direktorius atsako už Aprašo įgyvendinimą ir klasių bei grupių komplektavimą.


___________________________________________