Aktualijų archyvas

PROJEKTAS „SKAITYK IR TU“

2016-2017 mokslo metus Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokiniai vykdė projektą „Skaityk ir tu“.

Kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę visi pradinių klasių mokiniai rinkdavosi į aktų salę. Mokiniai pristatydavo vieni kitiems perskaitytas knygas: pasakydavo duomenis apie knygą, perskaitydavo arba papasakodavo įdomiausias ištraukas. Po knygų pristatymo  diskutavo-  kokia  knyga buvo įdomiausia, kokią norėtų perskaityti. Išrinktą  mėnesio įdomiausią knygą skaitydavo garsiai.

Vasario mėnesį kiekvieną penktadienį pasirinktas knygas skaitė mokytojos.   Aptarėme perskaitytų knygų veikėjus, įvykius, žanrus.

Kovo mėnesį mokiniai dalyvavo rajoniniame skaitymo skatinimo  renginyje susitikime su Metų knygos karaliene Ilona Ežerskyte  ir fondo „Švieskime vaikus“ atstove.  Mūsų mokyklos  skaitytojai buvo apdovanoti knygomis.

Mokiniams patiko skaityti porose- ketvirtokai skaitė pirmokams, trečiokai antrokams. Mokslo metų pabaigoje ketvirtokams jau gebėjo paskaityti pirmokai.

Projektas „Skaityk  ir tu“ padėjo mokiniams augti, jie  dažniau lankėsi bibliotekoje, tarpusavyje diskutavo apie perskaitytas knygas.

Mokytoja Birutė Kairienė

Sporto šventė ir 14-asis bėgimas aplink Antašavą

Gegužės 29 dieną Antašavos mokykloje-daugiafunkciame centre vyko Sporto šventė ir 14-asis bėgimas aplink Antašavą. Sporto šventėje dalyvavo jungtinės ikimokyklinės grupės vaikai ir 1–10 klasių mokiniai. Dalyvius sveikino laikinai einanti direktoriaus pareigas Virginija Vanagienė ir Antašavos miestelio bendruomenės pirmininkė Laisva Čiuliepienė.

Sporto šventė prasidėjo rytine mankšta - sportuoti be apšilimo negalima. Įvairius mankštos pratimus rodė ir visus skatino mankštintis 8 klasės mokinės Edita Družaitė ir Viktorija Kučinskaitė.

Visi, maži ir dideli, Sporto šventės metu traukė virvę, bėgo aplink Antašavą, žaidė kvadratą, futbolą (treneriu Ričardas Puntuzas), žaidė žaidimą „Bulvė“, suko lanką ir šokinėjo per šokdynę, tikrino savo taiklumą mėtydami į krepšį baudas ir tritaškius.

6-10 klasių mokiniai ir buvę mokiniai bėgo aplink Antašavą. Bėgimo maršrutas – 2,8 kilometrų.
Nepralenkiamas buvo 10 klasės mokinys Vytautas Stašaitis, antrąją vietą užėmė tos pačios klasės mokinys Armandas Šamaninas,
garbingą trečią vietą – 9 klasės mokinys Lukas Jokimčius. Mergaičių tarpe nepralenkiama buvo 7 klasės mokinė Irmantė Kučinskaitė,
antra atbėgo Edita Družaitė (8 klasė), o trečioji – Viktorija Kučinskaitė (8 klasė).
1 – 5 klasės mokiniai bėgo trumpesnį maršrutą – aplink Antašavos dvaro pastatus.

Bėgikus aplink miestelį lydėjo Panevėžio apskrities Kupiškio rajono policijos komisariato pareigūnai ir Antašavos medicinos punkto bendruomenės slaugytoja Irma Stankevičienė. Ačiū jiems.

Šventę vainikavo nugalėtojų apdovanojimas diplomais ir prizais. Pasportavus sveika ir pasistiprinti: šventės dalyviai vaišinosi virėjos Rasos Žekonienės virta „Stipruolių“ koše.

Kūno kultūros mokytoja Rasa Subatė

KUPIŠKIO R. ANTAŠAVOS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE KUPIŠKIO RAJONO SALAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS SĄLYGŲ APRAŠAS

KUPIŠKIO R. ANTAŠAVOS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE KUPIŠKIO RAJONO SALAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kupiškio r. Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo prijungimo būdu prie Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos sąlygų aprašas (toliau – reorganizavimo sąlygos) nustato reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigų reorganizavimo tvarką.

2. Šios reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101, 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu.

3. Apie šių reorganizavimo sąlygų sudarymą informuojama laikraštyje „Kupiškėnų mintys“. Jos skelbiamos Kupiškio rajono savivaldybės, Kupiškio r. Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro ir Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos interneto svetainėse.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIUS JURIDINIUS ASMENIS

4. Reorganizuojamos mokyklos pavadinimas – Kupiškio r. Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras:

4.1. Buveinė – Pergalės g. 4A, Antašavos mstl., Kupiškio sen., LT-40422 Kupiškio r. sav.;

4.2. Juridinio asmens kodas – 190050616;

4.3. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.4. Registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras.

5. Reorganizavime dalyvaujančios mokyklos pavadinimas – Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinė mokykla:

5.1. Buveinė – Mokyklos g. 1, Salamiesčio mstl., LT- 40438 Kupiškio r. sav.

5.2. Juridinio asmens kodas – 190051860;

5.3. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

5.4. Registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras.

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS

 

6. Reorganizavimo būdas – prijungimas: Kupiškio r. Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras prijungiamas prie Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos.

7. Po reorganizavimo Kupiškio r. Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras tampa Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos struktūriniu padaliniu – Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyriumi Antašavos mokykla-daugiafunkciu centru.

8. Pasibaigiantis juridinis asmuo – Kupiškio r. Antašavos mokykla-daugiafunkcis centras.

9. Veiklą po reorganizavimo tęsiantis juridinis asmuo – Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinė mokykla.

IV SKYRIUS

REORGANIZAVIMO PAGRINDIMAS

10. Kupiškio r. Antašavos  pagrindinės mokyklos savininkas yra Kupiškio rajono savivaldybė, savininko teises įgyvendinanti institucija – Kupiškio rajono savivaldybės taryba.

11. Kupiškio r. Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Antašavos MDC)  reorganizavimas vykdomas savininko iniciatyva, vadovaujantis Kupiškio  rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-2 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-54 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriame numatyta iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. Kupiškio r. Antašavos MDC reorganizuoti prijungiant prie Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos (toliau – Salamiesčio pagrindinė mokykla). Antašavos MDC tampa Salamiesčio pagrindinės mokyklos struktūriniu padaliniu – skyriumi, vykdančiu ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vaikų neformaliojo švietimo programas, suaugusiųjų neformalųjį švietimą, kultūros, socialines, sporto programas.

12. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Savivaldybės švietimo įstaigų tinklą, racionaliau panaudoti įstaigų valdymo ir aplinkos lėšas.

V SKYRIUS

JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS REORGANIZAVIMO LAIKOTARPIU

13. Reorganizavimo pradžia – reorganizavimo sąlygų viešo paskelbimo diena.

14. Reorganizavimo pabaiga – 2017 m. rugpjūčio 31 d.

15. Reorganizuojant įstaigas užtikrinamas jų veiklos tęstinumas, įsipareigojimų vykdymas, darbo santykių tęstinumas.

16. Reorganizavimas vykdomas, prievolės baigiamos vykdyti iš Antašavos MDC ir Salamiesčio pagrindinės mokyklos patvirtintų biudžetinių asignavimų.

17. Reorganizuojamos įstaigos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos vadovai:

17.1. paskelbia reorganizavimo sąlygas Kupiškio rajono savivaldybės, reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios mokyklų interneto svetainėse;

17.2. ne vėliau kaip pirmą reorganizavimo sąlygų viešo paskelbimo dieną valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registrui pateikia dokumentus, reikalingus reorganizuojamų įstaigų teisiniam statusui įregistruoti (prašymą įregistruoti juridinio asmens teisinį statusą, reorganizavimo sąlygas, dokumentą, patvirtinantį už įregistravimą sumokėtą atlygį).

18. Reorganizuojamos Antašavos MDC direktorius:

18.1. per 3 dienas nuo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kupiškio skyriui pateikia 6-SD formos pranešimą;

18.2. apie reorganizavimą praneša Valstybinei mokesčių inspekcijai;

18.3. atsiskaito bei nutraukia sutartis (išskyrus elektros tiekimo ir ryšių) su paslaugų teikėjais iki 2017 m. liepos 31 d.;

18.4. reorganizavimo laikotarpiu priimti naujus darbuotojus, sudaryti darbo ar kitas sutartis gali tik suderinęs su Salamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriumi ir gavęs Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus leidimą;

18.5. parengia darbuotojų, nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d. perkeliamų į Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyrių Antašavos MDC, pareigybių sąrašą, pasirašo raštišką susitarimą su Salamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriumi dėl perkeliamų pareigybių ir informuoja Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių;

18.6. įspėja darbuotojus apie darbo sąlygų pakeitimą ar galimą atleidimą iš darbo teisės aktų nustatyta tvarka;

18.7. per 5 dienas nuo Kupiškio rajono savivaldybės tarybos priimto sprendimo dėl Antašavos MDC reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo, pateikia valstybės įmonei Registrų centrui sprendimo originalą;

18.8. pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kupiškio skyriui 2-SD pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, nurodydamas apdraustuosius, kurių socialinis draudimas Antašavos MDC nutraukiamas ir bus tęsiamas Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyriuje Antašavos MDC;

18.9. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. teisės aktų nustatyta tvarka išregistruoja Antašavos MDC iš valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro.

19. Salamiesčio pagrindinės mokyklos direktorius:

19.1. parengia Salamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatus nauja redakcija ir, suderinęs su Mokyklos taryba, pateikia tvirtinti Savivaldybės tarybai iki 2017 m. gegužės 25 d.;

19.2. nuostatuose nustato Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyriaus Antašavos MDC funkcijas, vykdomas veiklas;

19.3. įregistruoja patvirtintus nuostatus valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka;

19.4. nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kupiškio  skyriui per 3 darbo dienas pateikia 1-SD formos pranešimą, nurodydamas apdraustuosius, kurių socialinis draudimas tęsiamas Salamiesčio pagrindinėje mokykloje.

20. Kupiškio rajono savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka įspėja Antašavos MDC direktorių apie darbo sutarties nutraukimą.

 

VI SKYRIUS

REORGANIZUOJAMO JURIDINIO ASMENS TURTAS

21. Antašavos MDC turto vertė 2017 m. sausio 1 d. pagal finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 452219,94 Eur, iš jų:

21.1. ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 711176,84 Eur, nusidėvėjimo vertė – 278556,71 Eur;

21.2. trumpalaikis materialusis turtas – 8759,39 Eur;

21.3. lėšos – 708,73 Eur;

21.4. ilgalaikis turtas pagal panaudą –  nėra;

21.5. trumpalaikis turtas pagal panaudą – nėra;

21.6. biudžeto lėšų debitinis įsiskolinimas – nėra;

21.7. biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas – 83,54 Eur.

VII SKYRIUS

TURTO PERDAVIMAS

22. Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija inventorizuoja Antašavos MDC turtą ir pateikia po vieną inventorizavimo aprašo egzempliorių Savivaldybės administracijos Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybai ir Salamiesčio pagrindinei mokyklai.

23. Pagal 2017 m. rugpjūčio 1 d. buhalterinės apskaitos duomenis reorganizuojamos įstaigos – Antašavos MDC turtas (finansinis, ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, išskyrus nekilnojamąjį turtą, atsargos ir trumpalaikis materialusis turtas), teisės ir prievolės teisės aktų nustatyta tvarka perduodamos reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai – Salamiesčio pagrindinei mokyklai ir pasirašomi perdavimo–priėmimo aktai.

24. Turto perdavimo–priėmimo aktus iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. pasirašo Antašavos MDC ir Salamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriai ir finansininkai, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

25. Antašavos MDC nekilnojamasis turtas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu perduodamas Salamiesčio pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

26. Reorganizuojamos įstaigos antspaudas su Lietuvos valstybės herbu, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo–priėmimo aktus, nustatyta tvarka sunaikinamas.

VIII SKYRIUS

JURIDINIŲ ASMENŲ PASIBAIGIMO MOMENTAS BEI TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖJIMAS TĘSIANČIAM VEIKLĄ PO REORGANIZAVIMO JURIDINIAM ASMENIUI

27. Antašavos MDC baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

28. Nuo Antašavos MDC išregistravimo dienos visos jo teisės ir pareigos Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pereina Salamiesčio pagrindinei mokyklai, kurios savininkas yra Kupiškio rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kupiškio rajono savivaldybės taryba.

 

Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos direktorius Dalius Žvybas,

Kupiškio r. Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro l. e. p. direktorė Virginija Vanagienė.

2017 m. balandžio 4 d.

Pažintis su profesijomis ateities planams

Rinktis profesinę veiklą žmonės pradeda gana anksti. Pirmuosius svarstymus apie būsimą profesiją vaikai išreiškia dar vaikystėje. Pasirinkimuose dažniausiai minimi populiarūs herojai, tuo metu prestižą turinčios profesijos, viską  papildant vaikiška vaizduote. Tie skirtingi pasirinkimai būna paremti individualiomis savybėmis, individualia patirtimi ir jau pradedančiais skleistis gebėjimais bei polinkiais vienokio ar kitokio pobūdžio veiklai.

Profesijos rinkimasis yra įdomus procesas, nes žmogus pats gali spręsti, imtis asmeninės rizikos realizuoti savo idėją tapti kokios nors srities specialistu. Pagal savo polinkius pasirinkti profesiją, reikia pažinti ne tik savo polinkius, bet ir tas profesijas, joms būdingas veiklas.

Iš arti susipažinti su ugniagesio gelbėtojo ir policininko profesijomis gegužės 3 dieną Vaikų klubo mokiniai buvo nuvykę į Kupiškio rajono priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą (PGT) ir į  policijos komisariatą. PGT  pasitikę ugniagesiai papasakojo apie savo darbo specifiką ir laisvalaikį, parodė gaisrinę autocisterną, kurios techninės charakteristikos tiesiog įspūdingos: vandens cisternos talpa – 10 000 litrų, vandens siurblio našumas – 100 litrų per sekundę. Mokiniai pamatė automobilius ir juose esančią įrangą, reikalingą gaisrui gesinti ir žmonėms vaduoti iš avarijas patyrusių automobilių. Ugniagesiams gelbėtojams palinkėję giedro dangaus, nuvykome į policijos komisariatą.

Policijos komisariate mus pasitikusi Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistė (bendruomenės pareigūnė) Viktorija Aelita Budrienė papasakojo, kur galima mokytis norint tapti policininku, parodė filmuotą medžiagą apie mokyklas, ruošiančias policininkus: apie studentų kasdienybę, mokymosi ir gyvenimo sąlygas, socialines garantijas. Specialistė parodė komisariato patalpas, turimą naujausią kompiuterinę techniką ir policijos automobilį. Smalsu buvo pasėdėti už automobilio vairo, pamatyti automobilyje esančią įrangą.

Verta tikėtis, kad iš gausaus būrio mokinių, susipažinusių su šiomis profesijomis iš arti, vieną iš jų pasirinks sau...

 

Šimtadienio šventė dešimtokams

Liko 100 dienų...

Vienas šimtas dienų svajomis apsuptų,

Vienas šimtas dienų, kai jauties čia savu...

Tiktai šimtas dienų...užbaigti ko nespėjai...

Tokiais žodžiais kovo 17 dienos popietę pradėjo devintokai. Jie, nors ir pavėluotai, surengė Šimtadienio šventę dešimtokams. Šie turėjo atlikti įvairias užduotis ir įrodyti, kad dar šimtą dienų gali vadintis mokyklos šeimininkais. Už sumaniai atliktas užduotis, išradingumą, įspūdingai atliktą dainą, dešimtokai buvo įvertinti aplodismentais ir ovacijomis. Kiekvienam buvo perskaitytas ketureilis ir įteiktas Šimtadienio pažymėjimas. Devintokai vyresniesiems draugams padovanojo mozaiką "Jūs mūsų akimis" ir kalendorių, kuris skaičiuoja likusias dienas šioje mokykloje. Visi šventės dalyviai linkėjo dešimtokams sėkmės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime.

 

Po oficialiosios dalies mokytojus ir dešimtos klasės mokinius devintokai pakvietė prie vaišių stalo. Šventė baigėsi šokiais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tėvų ir vaikų klubų užsiėmimai

Tėvų ir vaikų klubų užsiėmimai Antašavos mokykloje-daugiafunkciame centre kovo mėn.

Kovo 15 d. Tėvų klube vyko diskusija apie vaikų ir tėvų santykius. Buvo pristatytos anketos apie vaikų požiūrį į savo tėvus ir pareigas namuose. Tėvai dalijosi mintimis apie bendravimą, laisvalaikio leidimą kartu su vaikais.

Kovo 22 d. Vaikų klube vyko kino filmo „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“ peržiūra ir aptarimas. Vaikai kalbėjo apie jaunuolių meilės istoriją, kilusius jausmus.

Kovo 29 d. surengėme „Protų mūšį“, kuriame varžėsi tėvų ir vaikų klubo nariai. Klausimai ir užduotys buvo susijusios su Kupiškio miesto istorija, Antašava, pavasariu ir gamta. Kova buvo įnirtinga, tačiau tėvelių komandai pavyko išplėšti pergalę rezultatu 53:51,5. Lauksime revanšo...

Projektui "Šventasis Kazimieras – jaunimo globėjas šiandien" pasibaigus…

Kovo 4 d. baigėsi projektas „Šventasis Kazimieras – jaunimo globėjas šiandien“ Šiam projektui piešinius apie Šv. Kazimierą nupiešė Vismantė Repšytė, Edita  Družaitė, Viktorija Kučinskaitė. Jos pelnė vyskupo J.E. Lino Vodopjanovo padėkas.

Geriausieji piešiniai eksponuojami Panevėžio vyskupijos Katechetikos centre.